Vedtægter

Vedtægter for Gjøl Vinterbadere.


§1. Gjøl Vinterbadere, stiftet 14/09-2010 med hjemsted på Gjøl.


§2, Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vinterbadning.


§3. Som medlem kan optages enhver m/k over 15 år.


§4, Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i april måned. Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed og beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Forslag, som ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


§5. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, sekretær, kasserer samt 2 almindelige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på skift to sæsonen ad gangen. Tillige vælges 2 suppleanter, der deltager i bestyrelsesmøderne. Formanden vælges på generalforsamling. Kasserer og sekretær konstitueres af bestyrelsen. På generalforsamlingen vælges intern revisor for to regnskabsår ad gangen.


§6. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen måtte anse det for påkrævet, eller når mindst 10 af medlemmerne overfor formanden fremsætter skriftlig begæring derom.  På ekstraordinære generalforsamlinger kan vedtægtsændringer ikke finde sted, og valg til bestyrelsen kan kun finde sted, såfremt to eller flere medlemmer er udtrådt af bestyrelsen.


§7. Meddelelser om tid og sted for generalforsamling sker ved opslag/skriftlig indkaldelse pr. post eller e-post senest 10 dage før generalforsamlingen.


§8. Kontingent fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling.


§9. Regnskabsåret løber fra 1. april til 31. marts.


§10. Bestyrelsen kan – eksempelvis i form af orienteringsfolder – udarbejde et regelsæt for medlemmernes opførsel i forbindelse med klubbens badning og øvrige aktiviteter. Regelsættet kan løbende revideres. Medlemmerne har pligt til at rette sig herefter. Sker dette ikke, selv efter at bestyrelsen har givet en behørig advarsel, kan bestyrelsen ekskludere et medlem.


§11. Al badning og færdsel i og udenfor klubbens badetider og ved øvrige aktiviteter sker på medlemmernes eget ansvar.


§12, Medlemmernes egne børn under 15 år har i et begrænset antal gange adgang sammen med forældre uden for klubbens almindelige badetider mod betaling (den til enhver tid gældende takst). Andre børn har gæstestatus.


§14. Gæster kan deltage én gang i løbet af en sæson.


§15. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar for generalforsamlingen. I tilfælde af klubbens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens beslutning til almennyttige eller kulturelle formål på Gjøl.


§16. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. (vedtages endeligt på generalforsamlingen i 2016)